MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO


CENIMO NARAVNA BOGASTVA

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in  varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljamo upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti) ter kakovosti in prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov, drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje.


AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija, Klicni center za stranke: 01/580 7792, E: aktrp@gov.si, S: www.arsktrp.gov.si

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ustanovljena je bila po evropskem zgledu za izvajanje ukrepov kmetijske politike in izplačevanje sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov. Je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in razvoja podeželja.
ARSKTRP je odgovorna za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in iz sredstev evropskih skladov EKJS (Evropski kmetijski jamstveni sklad), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo). 
Temeljno poslanstvo ARSKTRP je izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, ki temelji na preglednosti, pravilnosti in zakonitosti vseh izvedenih izplačil.


INŠPEKTORAT ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanja agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina.
Opravljamo tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na področju gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva izvajamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov.


PROJEKTI

BITI KMETIJSKI GOSPODAR JE DANES SODOBEN IN NAPREDEN POKLIC

Današnji čas nam vedno bolj dokazuje, da je poklic kmeta pomemben in v družbi vedno bolj uveljavljen poklic. Kot se je pokazalo tudi v času razglašene pandemije virusa COVID-19 smo zelo odvisni tudi od lastne, lokalne in zdrave pridelave hrane. Za dobro kmetovanje nista dovolj samo njiva in traktor, kmet mora imeti znanje, izkušnje in veselje do kmetovanja ter narave. Pri kmetovanju je pridelek posebej odvisen od vremena, zato je pomembna inovativnost pri vzgoji pridelkov. Kmetu so v veliko pomoč tudi ekonomska znanja, saj je za dobro trženje pridelkov in izdelkov, ki jih naredi na kmetiji, pomemben tudi podjetniški način razmišljanja.

Mlade zato spodbujamo, da se odločijo za izobraževanje na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva ter prevzem kmetij. Potrošnike pa spodbujamo, da posegajo po kakovostni lokalni hrani ter s tem omogočajo razvoj slovenskega kmetijstva in posredno celotnega gospodarstva.AKTUALNI JAVNI RAZPISI

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imamo trenutno objavljenih 11 javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020 s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva. Razpisi pa se bodo intenzivno razpisovali tudi v jeseni. Vabljeni k spremljanju obvestil s področja razvoja podeželja, zlasti objavo uredb, ki med drugim opredeljujejo pogoje in upravičene stroške ter tako vlagateljem omogočajo, da pravočasno pripravite potrebno dokumentacijo za uspešno kandidiranje na javnih razpisih.

Program razvoja podeželja 2014-2020

Šifra ukrepa

Naziv razpisa

Datum objave

Rok za prejem vlog

Razpisana sredstva €

Podukrep 8.6

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

 7. 8. 2020

 30. 9. 2020 do 23:59. ure

4,5 mio € 

Podukrep 4.1

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

7. 8. 2020

4. 11. 2020 do 23:59. ure

10 mio €

Podukrep 4.1

13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

24. 7. 2020

21. 10. 2020 do 23:59. ure

1 mio €

Podukrep 4.2

6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

24. 7. 2020

26. 10. 2020 do 23:59. ure

20 mio €

Podukrep 8.6

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

24. 7. 2020

17. 9. 2020 do 23.59

8 mio €

Podukrep 4.1

14. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

17. 7. 2020

 19. 10. 2020 do 23:59

9 mio €

Podukrep 4.3

Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020

17. 7. 2020

12. 10. 2020, do 23:59

6,4 mio €

Podukrep 4.1

12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

10. 7. 2020

16. 9. 2020 do 23:59

4 mio €

Podukrep 8.4

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

1 mio €

Podukrep 8.4

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €

Podukrep 6.4

1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

3. 7. 2020

21. 10. 2020 do 23:59

15.000.000,00 €

Nacionalni razpisi:

Naziv razpisa

Datum objave

Rok za prejem vloge

Razpisana sredstva

2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

21. 8. 2020

4. 9. 2020

145.000 eur

2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

21. 8. 2020

4. 9. 2020

18.000 eur

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020

29. 5. 2020

31. 12. 2020

/

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020

29. 5. 2020

31. 12. 2020

/

Več informacij dobite pri INFO točkah PRP 2014-2020.


POMEN EIP PROJEKTOV S SEZNAMOM

Projekti operativnih skupin EIP v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok, predvsem svetovalci ter raziskovalci za konkretne rešitve. Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) si prizadeva podpreti konkurenčno in trajnostno kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo z razvojem novih tehnoloških rešitev, vpeljavo inovacij in učinkovitim prenosom znanja v prakso.
Pristop EIP-AGRI se spodbuja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekti se izvajajo kot EIP projekti ali kot pilotni projekti.
V središče teh projektov je postavljeno kmetijsko gospodarstvo in njegovi dejanski izzivi iz vsakdanje prakse. Reševanje tovrstnih izzivov je organizirano v obliki t.i. operativnih skupin EIP v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok, predvsem svetovalci ter raziskovalci, ki z medsebojno povezavo tvorijo t.i. »trikotnik znanja«. Pri tem je bistveno, da se praktične rešitve, razvite v okviru projekta EIP, tudi preizkusijo v praksi in predvsem, da se znanje o doseženih rezultatih razširja tudi med druge kmete in širšo javnost.
Na podukrepih 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe je bilo odobrenih že čez 25 različnih EIP projektov v sodelovanju z več kot 300 različnimi partnerji, številni projekti pa že kažejo prve vzpodbudne rezultate.

EIP projekt Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam, avtor: KGZS – KGZ Maribor

EIP projekt Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, Fotografija: ŽIPO Lenart d. o. o.


PODEŽELJE PRIHODNOSTI - PAMETNE VASI

Vsako podeželsko območje in vsaka vas je drugačna. Podeželske skupnosti in posamezniki se z izzivi sodobnega časa soočajo na različne načine. Na nekatere izzive lahko rešitve prispeva tudi koncept pametnih vasi. 

Koncept pametnih vasi predstavlja nov koncept na področju oblikovanja politik EU, ki je nastal v želji krepitve podeželja z uporabo digitalnih tehnologij in inovacij. Gre za različne aktivnosti v korist prebivalcev in podjetij, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na podeželju, kot na primer ureditev širokopasovne infrastrukture, nove zaposlitvene možnosti in opravljanje storitev na podeželju v okviru dopolnilnih dejavnosti. 
Slovenska kmetijska politika igra pri tem pomembno vlogo, saj s številnimi instrumenti posredno in neposredno naslavlja navedeno problematiko. V sodelovanju z Vango inženiringom s.p. in Društvom za razvoj slovenskega podeželja, ki povezuje slovenske lokalne akcijske skupine, predstavljamo nekatere dobre zgodbe in aktualno dogajanje v Sloveniji in EU na področju pametnih vasi. Najdete lahko tudi navedbo ukrepov, preko katerih je možno financiranje nekaterih projektnih idej. Še več vsebin pa je na voljo na digitalnem stičišču "Naše podeželje". 

Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri: https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1126-razvoj-kulturnega-in-zelenega-turizma-na-obmocju-obsotelja-in-kozjanskega-vceraj-danes-za-jutri 

Trajnostno mobilno Obsotelje 
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1128-trajnostno-mobilno-obsotelje 

Zemljanka za koriščenje energije zemlje - Učni poligon za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah 
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1127-zemljanka-za-koriscenje-energije-zemlje-ucni-poligon-za-samooskrbo-v-dolah-pri-poljcanah 

Lokalno je zdravo - primeri dobrih praks s Krasa 
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1070-lokalno-je-zdravo-primeri-dobrih-praks-s-krasa 

Hotel Jakec - družinam prijazen hotel 
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1129-druzinam-prijazen-hotel 

FarmBeast - avtonomni kmetijski robot 
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1071-farmbeast-avtonomni-kmetijski-robot

PREDSTAVITEV KONCEPTA IN FILMČKOV "PODEŽELJE PRIHODNOSTI - PAMETNE VASI"
https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasiV okviru pobude LEADER
imamo v Sloveniji že rezultate več kot 200 projektov

V okviru ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER, Programa razvoja podeželja 2014–2020, spodbujamo partnerske projekte, pri katerih lahko sodeluje vsak lokalni prebivalec, obrtnik, kmet, društvo, zavod, občina ter druge pravne ali fizične osebe. Na območju Slovenije deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki izvajajo strategije lokalnega razvoja ter objavljajo javne pozive. 

Pestrost in raznolikost možnosti, ki jih ponuja ukrep LEADER je njegova prednost pri podpiranju projektov lokalnega pomena, saj omogoča, izvedbo kompleksnih projektov, ki vključuje različne aktivnosti, ki imajo tako v okolju večji in trajnejši učinek. Projekti omogočajo izvedbo raznovrstnih naložb, ki so navadno namenjene širšemu lokalnemu prebivalstvu, pospremijo pa jih lahko še t.i. mehke vsebine, kot so delavnice, izobraževanja, dogodki, ki izvedeno naložbo dopolnijo v celovit projekt. 

V programskem obdobju 2014-2020 se najpogosteje izvajajo projekti povezani s turizmom, kot so npr.  ureditev pohodnih in kolesarskih poti, izposojevalnice električnih koles in polnilnice. Veliko poudarka LAS namenjajo tudi promociji turističnih destinacij ter oblikovanju lokalnih blagovnih znamk, ki pogosto povezujejo lokalno kulinariko, vina, tradicijo čebelarstva ter druge tradicionalne lokalne proizvode. Tovrstni projekti v kombinaciji z obnovo ali postavitvijo lokalnih tržnic ter oblikovanjem kratkih dobavnih verig pripomorejo tudi k podpiranju lokalne samooskrbe. Prav tako se izvajajo projekti s katerimi se podpira izdelava promocijskega gradiva in drugi promocijskih aktivnosti ali delovanje turistično informacijskih točk. Z namenom obnove in razvoja vasi so se izvedli projekti ureditve površin za prostočasne dejavnosti, številna otroška ter športna igrišča, fitnesi na prostem, ureditev skupnih prostorov za dejavnosti lokalnega prebivalstva, za katere smo prepričani, da so polepšali marsikatero uro številnim prebivalcem na podeželju. 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere video prispevke, ki so nastali v okviru različnih LEADER projektov.

Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: E-nostavno na kolo

Predvajaj video
Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: E-nostavno na kolo

Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: Odprta vrata kmetij – sadna veriga

Predvajaj video
Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: Odprta vrata kmetij – sadna veriga

Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: Odprta vrata kmetij – senena veriga

Predvajaj video
Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin: Odprta vrata kmetij – senena veriga

Predstavitev ponudnikov v okviru projekta sodelovanja GlaMur – Občina Veržej

Predvajaj video
Predstavitev ponudnikov v okviru projekta sodelovanja GlaMur – Občina Veržej

Predstavitev ponudnikov v okviru projekta sodelovanja GlaMur – Občina Ljutomer

Predvajaj video
Predstavitev ponudnikov v okviru projekta sodelovanja GlaMur – Občina Ljutomer

Jem drugače – jem domače

Predvajaj video
Jem drugače – jem domače

Primeri dobre prakse:


Lokalna hrana v šole - povečanje lokalne prehranske samooskrbe, vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok

Način izvajanja
Projekte na svojih javnih pozivih izbirajo LAS, projekt pa je lahko predmet sofinanciranja, v kolikor je njegova vsebina skladna s cilji in potrebami, ki so opredeljeni v strategiji lokalnega razvoja. Za izvajanje ukrepa LEADER je v tem programskem obdobju namenjenih 56,3 mio EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zaključenih in izplačanih je že preko 200 projektov, približno toliko se jih že aktivno izvaja, a še niso zaključeni, številni projekti pa so že pripravljeni, a še čakajo na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je bilo potrjenih 28 projektov sodelovanja.

Do sedaj je bilo za izvajanje ukrepa LEADER skupno odobrenih 39 mio EUR sredstev, od tega 27 mio za izvajanje projektov, skupno pa je bilo izplačanih 16 mio EUR. 

Graf: Opredelitev odobrenih projektov glede na vsebino v programskem obdobju 2014-2020.
Zemljevid lokalnih akcijskih skupin
Katalog lokalnih akcijskih skupin
Več


NAŠA SUPER HRANA – promocija lokalne hrane

Projekt Naša super hrana je krovni naziv promocijskih aktivnosti, s katerimi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira in promovira pridelavo in predelavo lokalne, slovenske hrane, osvešča potrošnike o prednostih poseganja po lokalni hrani in osvešča o pomenu označb na prehranskih proizvodih in posebnih lastnostih iz shem kakovosti kot so izbrana kakovost, ekološki in druge sheme kakovosti.
Osrednje spletno mesto promocije lokalne hrane je spletna stran www.nasasuperhrana.si .

Znak "Izbrana kakovost - Slovenija" 

V Sloveniji pridelana in predelana kakovostna hrana se v zadnjih letih označuje tudi z enotnim znakom  Izbrana kakovost Slovenija . Ta znak potrošniki najdejo na slovenskem mleku in mlečnih izdelkih, na mesu in mesnih izdelkih ter na sadju. 
Tekom uspešne 3-letne promocijske kampanje, ki so jo poleg ministrstva sofinancirale pridelovalci in predelovalci v sektorjih mleka in mesa, je znak Izbrana kakovost Slovenija postal ključen prepoznavni element in garancija za kakovostne slovenske pridelke in izdelke. 
Jeseni 2020 se pričenja 3-letna promocijska kampanja slovenskega sadja, ki se v veliki meri že ponašajo z znakom Izbrana kakovost Slovenija.


Ekološko + lokalno = idealno

Slovenska ekološko pridelana hrana je označena z enotnim zelenim znakom lista iz belih zvezdic. Pomen tega zaščitnega znaka in prednosti slovenske ekološko pridelane hrane je ministrstvo predstavilo v pomladni kampanji pod skupnim nazivom Ekološko + lokalno = idealno.


RIBIŠTVO

Ribištvo (ribolov in akvakultura) je bilo pomemben vir preživetja od pradavnine do današnjih dni. 
Danes je ribištvo v svetu pomembna gospodarska panoga, saj je v letu 2015 svetovna proizvodnja znašala skoraj 200 milijonov ton različnih organizmov (rib, mehkužcev, rakov, alg ...). Rasti na področju ribolova ni pričakovati, saj je že okoli 90 % populacij rib in drugih organizmov, za katere poznamo znanstvene ocene staležev, prekomerno izkoriščanih. Rastočo porabo rib bo možno zagotoviti le s povečanjem proizvodnje v akvakulturi ter dolgoročno z bolj selektivnim ribolovom. Vse bolj poudarjen je trajnostni vidik ribištva, tako da so tudi ukrepi ribiških politik v svetu (tudi v EU) usmerjeni v trajnostno izkoriščanje ribjih populacij.


SKRBNO Z GOZDOM

Z gozdovi ravnajmo spoštljivo
Gozdni bonton: »Skrbno z gozdom!«
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavod za gozdove Slovenije v letošnjem  letu poudarjata nujnost spoštovanja Gozdnega bontona. Ta pod geslom »Skrbno z gozdom!« v okviru desetih točk obiskovalce gozdov posebej izpostavlja, da smo v gozdu gostje gozda in njegovega lastnika.

Gozd nam zagotavlja številne dobrine
Z gozdovi torej ravnajte spoštljivo. Zavedajte se, da si preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

Z gozdovi se gospodari trajnostno, sonaravno in večnamensko
Strokovnjaki skupaj z lastniki gozdov, gospodarijo trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj.

Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:

  • Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika.
  • Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo.
  • Doživljam ga z vsemi čutili.
  • Upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, zapisana v predpisih in na informativnih tablah ali pa posredovana od gozdarjev in lastnikov gozdov.


MEDNARODNO LETO ZDRAVJA RASTLIN

Zdrave rastline so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin je pomembno za varovanje okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Samo zdrave rastline so odporne pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Z zdravimi rastlinami zmanjšujemo učinke klimatskih sprememb ter podpiramo napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine.  2020 je leto, ko praznujejo rastline. 


Strokovni partnerji